IMG_6585
IMG_6491
grès tourné, oxydes h8cm d18cm
IMG_7194    2016
IMG_7208    2016
IMG_6562
IMG_7196 2016
IMG_7092  2016
IMG_6560
IMG_7204 2016
IMG_6476
IMG_7203 2016
tasse grès tourné porcelaine céladon
IMG_6579
tasse grès tourné oxydes céladon ou rge de fer
IMG_6574
IMG_6598
IMG_6496
IMG_6474
tasse grès tourné oxydes rge de fer